مهندسی اطلاعات

مهندسی اطلاعات از مهمترین مراحل راه اندازی یک وب سایت به شمار می آید. در واقع با انجام مهندسی اطلاعات دقیق و کامل، می توان موفقیت وب سایت در رسیدن به اهداف تعیین شده در زمان راه اندازی آن را تضمین نمود. از مهندسی اطلاعات به عنوان مهندسی وب سایت نیز می توان نام برد.

مزایای مهندسی اطلاعات

 درباره شرکت

در معماری اطلاعات، ساختار وب سایت با توجه به اهداف و اولویت های مالک وب سایت، نیاز و شرایط مخاطبان آن و برنامه های بعدی برای توسعه وب سایت طراحی شده ومستندات لازم جهت نگهداری و به روز رسانی آن تهیه می گردد.

مدت زمان اجرای کار

سرعت اجرای پروژه

حجم کار و مدت زمان اجرای معماری اطلاعات با توجه به میزان اهمیت وب سایت برای مالک آن، حجم اطلاعات و خدمات قابل ارائه در آن سایت و بودجه اختصاص یافته به این کار، متغیر است. جالب است که بدانید در این کار بر خلاف بسیاری از انواع پروژه های دیگر، افزایش بودجه باعث کاهش زمان اجرا نمی شود، بلکه هرچه کارفرما بودجه بیشتری را برای معماری اطلاعات وب سایت خود در نظر بگیرد، کارشناسان شرکت زمان بیشتری را می توانند برای تحقیق و گردآوری مستندات معماری اطلاعات، صرف کنند.

Sorry this doesn't look like a WHMCS site at [http://shomalgan.net/clients/] Make sure your WHMCS Integration settings are pointing to the correct URL and that the WHMCS site is set for the Portal template in Setup | General.
Sorry this doesn't look like a WHMCS site at [http://shomalgan.net/clients/] Make sure your WHMCS Integration settings are pointing to the correct URL and that the WHMCS site is set for the Portal template in Setup | General.
.

1392 © تمامی حقوق برای شرکت شمالگان داده افزار به شماره ثبت 2000 محفوظ است